ГОДИШЕН ПЛАН за контролната дейност на директора на ДГ „Детелина“, с. Нови хан за учебната 2022/2023 г

ГОДИШЕН ПЛАН за контролната дейност на директора на ДГ „Детелина“, с. Нови хан за учебната 2022/2023 г