Информирано съгласие при COVID-19

Информирано съгласие при COVID-19

 

…………………………………………………………………………

(име, адрес на детската градина) 

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ 

Долуподписаният/ата

      (посочват се трите имена на родителя)

в качеството на родител на  

                              (посочват се трите имена на детето)

 от ………………………

      (посочва се група)

 

Запознат/а съм, че:

  • не съм задължен/а да подновя посещението на детето си на детска градина/ясла и решението да го направя е изцяло мое
  • детската градина осигурява спазването на всички необходими хигиенни изисквания за защита на здравето и живота на детето ми и на всички останали деца, но не може да даде гаранции за неразпространение на заразни заболявания, в т.ч. и COVID-19
  • трябва да следя температурата на детето си, да го оставя вкъщи и да се консултирам с личния лекар при температура, по-висока от 37.3°С и/или грипоподобни симптоми
  • следва да се обърна към личния лекар при поява на симптоми на заболяване и да заведа детето в детската градина само след преценката на лекаря, че е безопасно
  • при необходимост от консултация с екипа на детската градина/ясла да я осъществя при възможност на открито, при спазване на физическа дистанция и използване на лични предпазни средства
  • е необходимо да съдействам за изпълнение на предприетите от детската градина/ясла противоепидемични мерки и контрол за спазването им с цел опазване здравето на децата и служителите, в т.ч. правилата за физическа дистанция във и извън институцията

 

Декларирам, че:

 

  • приемам да спазвам общите правила за противоепидемичен контрол и  вътрешните правила на детската градина/ясла за работа в условия на извънредна епидемиологична ситуация на територията на страната
  • не ми е известно детето ми да е било в контакт със заразно болни
  • не ми е известно член на моето семейство да е заразен с COVID-19
  • при промяна на декларираните обстоятелства относно здравословното състояние  на детето ми веднага ще уведомя директора на детската градина и ще преустановя посещението му на детската градина.

 

 

      Дата: ………………………                                                          Подпис: ………………………